Кратко описание на проекта Нова заетост в „Телесат“ ООД

Проектът Нова заетост в „Телесат“ ООД е насочен към  реализиране на мерки за интегриране на трудовия пазар на  12 безработни и икономически неактивни  лица на територията на община Априлци.

Включването на посочената целева група е обусловено от факта, че са налице редица предпоставки за успешната им  реализация на пазара на труда в резултат на следните ограничения:

– липсата на квалификация, умения и/или  трудов опит
– липсата на практически познания
– ограничени възможности за актуализация или придобиване на нова квалификация
– недостатъчни  знания и липсата на умения, съответстващи на новите изисквания, наложени от навлизането на новите технологии
– липсата на мотивация за започване на работа.

Поради тези причини, дейностите предвидени по проекта са свързани с преодоляване на негативите от  посечените  ограничения и включват:

– Предоставяне на  мотивационни обучения за повишаване пригодността на представители на целевата група  за включване в заетост;
– Осигуряване заетост в „Телесат“ ООД, в рамките на проекта  за период от 6 до 12 месеца.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната цел по проекта – „Успешно интегриране на пазара на труда на 12 участника, представители на целевата група по проекта в т.ч: безработни участници  на възраст до 29 г. вкл. със средно и висше образование – 3 лица; безработни участници  на възраст  от 30   до  54 г.   вкл. – 4 лица  и безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г – 5 лица.

Цели на проекта Нова заетост в „Телесат“ ООД:

Обща цел на проекта: Реализиране на  комплексни дейности за успешно интегриране  на пазара на труда на 12 безработни лица.

Специфични цели:
– Повишаване пригодността на представители на целевата група  за включване в заетост;
– Осигуряване на  заетост на  12  представители на целевата група за период от 6 до  12 месеца

Очаквани резултати:

1. Повишаване заетостта  в „Телесат“ООД  в рамките от 6 до 12 месеца
2. Осигурена устойчива заетост за 4 лица, след приключване на проекта във фирмата кандидат.
3. Повишени възможностите на 12 лица представители на целевата група за успешна реализация на пазара на труда, в т.ч и чрез  самостоятелна заетост.

Екип на проекта:

Радина Любомирова Димова – Ръководител проект
Владимир Димитров Цвятков-Дандаров – Счетоводител проект

Етапи на проекта:

1. Мотивационно обучение  в рамките на 30 учебни часа  за запознаване представителите на целевата група  с основните принципи на работния процес, правата и задълженията на работното място, съгласно КТ, спазването на трудовата дисциплина на работното място.

2. Наемане на 12 безработни и икономически неактивни лица  в „Телесат“ ООД за период от 6 до 12 месеца.Чрез изпълнение  дейност – „Мотивационни обучения“ в краткосрочен аспект ще се  повиши пригодността на представителите на целевите групи за включване в трудова заетост при фирмата кандидат, в дългосрочен аспект ще увеличи шансовете им устойчиво интегриране на трудовия пазар с оглед на придобитите знание по отношение на трудовото законодателство. Чрез включването им  в дейност 2 , представителите на целевата група ще придобият  практически знания, опит и умения в областта на предлаганите от фирмата услуги, което ще повиши шансовете и възможностите им за  устойчива заетост в дългосрочен план, както при кандидата, така и като самостоятелно заети лица или при друг работодател.

ПРОЕКТ Нова заетост в „Телесат“ ООД

15.08.2019

„Телесат” ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01

„Телесат”  ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд […]