ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

С договор № BG05M9OP001-1.003-1119-C01 от 03.10.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и ТЕЛЕСАТ ООД е предоставена безвъзмездна финансова  помощ по процедура № BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) за изпълнението на проект „Нови работни места в „Телесат“ ООД“.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 275 838 лева, от които 234 462, 31 лв. европейско и 41 375, 69 лв. национално съфинансиране

„Телесат” ООД разкрива 16 нови работни места и създава устойчива заетост в населените места, в които оперира, като същевременно предлага нови висококачествени телекомуникационни услуги на достъпна цена.

Проектът цели да създаде условия за достъп до активен трудов живот и интегриране на уязвими групи на пазара на труда чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица, вкл. продължително безработни и неактивни лица, безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г., и създаване на устойчиви работни места в „Телесат“ ООД.

С реализирането на проекта ще се подобри достъпа до пазара на труда на 16 безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост за период от 12 месеца – 15 специалисти телекомуникации и мрежи за данни и 1 експерт телекомуникации и мрежи за данни. След приключването на проекта ще се създадат 8 устойчиви работни места, което ще повиши броя на заетите лица в Северозападен район.

За обезпечаване на новоразкритите работни места ще се осигури оборудване за подмяна на кабелните разпределителни мрежи в населените места, с което ще бъдат ангажирани всички 16 новонаети лица, което от своя страна ще допринесе за оптимизиране на технологичния процес, чрез инвестиране на минимални усилия за поддръжка и ниски разходи за експлоатация и ще доведе до повишаване качеството на телекомуникационните услуги и предлагането им на атрактивна за региона цена.

Проектът предвижда също дейности за повишаване нивото на информираност на местната общност за ОП РЧР 2014-2020 г. и за организация и управление.

Настоящият проект е в съответствие с изискванията определени в целите на ОП РЧР 2014-2020 и кореспондира в пълнота с Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР на равнище на своите инвестиционни приоритети и специфични цели, а именно Инвестиционен приоритет 1.„Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“: СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст, наред с Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)“: СЦ 3:Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование.Проектът напълно съответства на конкретната цел, заложена в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ, а именно да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица и тяхната интеграция на пазара на труда, с което допринася за намаляване на безработицата на територията на община Козлодуй и община Мизия, област Враца.Общата цел на проекта е създаване на условия за достъп до активен трудов живот и интегриране на уязвими групи на пазара на труда чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица, вкл. продължително безработни и неактивни лица, безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г., и създаване на устойчиви работни места в „Телесат“ ООД. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез следните специфични цели:-Подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни и неактивни лица, чрез разкриване на нови работни места за период от 12 месеца на 16 безработни и неактивни лица, с подкрепа за разходи за труд;-Осигуряване на оборудване на 16-те новоразкрити работни места с подкрепа за инвестиционни разходи;- Създаване на 8 устойчиви работни места за период от минимум 12 месеца след приключването на проекта;- Повишаване нивото на информираност на местната общност за ОП РЧР 2014-2020.Реализирането на проекта отговаря напълно на потребностите на целевите групи -ще се осигури трудова заетост и ще се създадат устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. На заетите лица ще се предостави възможност за професионална адаптация и реализация и право на достоен труд, за повишаване на доходите, което значително ще намали риска от социално изключване.

Основни дейности на проекта:

Дейност № 1: Наемане на безработни и неактивни лица за период от 12 месеца

С непрекъснато нарастващата роля на интернет и все по-осезателното му присъствие в ежедневието на обикновения потребител расте и броя на желаещите да ползват качествена услуга.За да отговори на повишеното търсене,като предложи оптимално добър вариант на надеждна и сигурна интернет свързаност,поради нарасналия обем на работа, фирмата предвижда да разкрие 16 нови работни места  и да наеме на работа 16 лица на следните длъжности: 15 „Специалисти телекомуникации и мрежи за данни”Код по НКПД 2153 6015 е и 1 „Експерт телекомуникации и мрежи за данни“Код по НКПД 2153 6013,които да осигурят разрастването на мрежата, оптимизирането на качеството и непрекъснат технически контрол на доставяната услуга. Новонаетите лица ще преконфигурират мрежата,инсталират клиентски и устройства и централизирани терминали в помещенията на фирмата,както и ще обслужват цялостно разпределителната мрежа.Ангажирането на настоящия екип с допълнителни дейности по оптимизирането на мрежата и непрекъснат технически контрол е нецелесъобразно и ще доведе до влошаване качеството на услугите.С изпълнението на тази дейност ще се разкрият 16 нови работни места за период от 12 месеца за безработни и неактивни лица с минимум средно образовани, вкл. продължително безработни и неактивни лица, безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 години. Новонаетите лица ще бъдат назначени за период от 12 месеца на основен трудов договор, на осем часов работен ден, като представляват нетно увеличение на персонала на фирмата в сравнение със средния брой на персонала през последните 12 месеца. След приключването на проекта ще бъдат запазени 8 от работните места – 7 специалисти  и 1 експерт, с които ще бъдат продължени трудовите правоотношения. Тези служители ще бъдат ангажирани в поддръжка на преконфигураната кабелна разпределителна мрежа и обслужване на настоящите и нови абонати,като по този начин ще се подобри качеството на работа и ще създадат условия за устойчива заетост.

Дейността ще се реализира в няколко етапа:

-Подбор на представителите на целевата група, който се извършва от Ръководителя на проекта и фирмата. Пуснати са заявки към ДБТ-Плевен и ДБТ-Враца, както и обяви по кабелна телевизия и в специализирани уебсайтове за търсене на заетост. Провели са се индивидуални интервюта с кандидатите;

– Сключени са трудови договори с 16 новонаети лица, отговарящи в най-пълна степен на изискванията за заемане на длъжностите;

– Запазване на 8 работни места след приключването на проекта.

За целевата група ще се постигне достъп до активен трудов живот и интегриране на пазара на труда, и ще се осигурят постоянни доходи.


Дейност № 2: Закупуване на оборудване, необходимо в работата на новонаетите лица

За обезпечаване на новите работни места e закупено оборудване за реконфигуриране на разпределителните мрежи за разпространение на сигнали и данни-оптични терминали за PON (Пасивна оптична мрежа) и клиентски устройства за получаване на новите висококачествени услуги. Оборудването e необходимо в работата и на 16-те новонаети лица.

Специалистите и експертът телекомуникации и мрежи за данни ще имат задача да преструктурират кабелните разпределителни мрежи в населените места, да инсталират  клиентски и устройства  (ONU) в домовете на клиентите, централизирани терминали  (OLT) за PON (16 портови) и  (OLT) оптичен терминал за PON (8 портов) в помещенията на фирмата, както и да обслужват цялостно разпределителната мрежа за пренос на данни, чрез което ще стане възможно предлагането на високоскоростен интернет със скорости над 200 Мбит/с на крайни потребители (в момента се предлагат скорости до максимум 20 Мбит/с), както и IPTV услуги с многобройни HD канали (над 60).

Пасивно-оптичната мрежа (PON) не използва ел. захранване и е най-съвременната и екологично чиста технология за доставка на интернет до крайните потребители. Пасивната оптична мрежа е сравнително нова технология, в която се използват напълно пасивни оптични разпределители за обслужване на крайни точки по едно оптично влакно. Липсата на каквото и да било активно оборудване между доставчика и абоната е предпоставка за изключителна надеждност на преносната среда. Това я прави напълно независима от прекъсвания на електрозахранването, както и от типичните за LAN мрежи проблеми, породени от гръмотевични бури и статично електричество. Мрежата се състои от централизиран Optical Line Termination (OLT) от страната на интернет доставчика и множество Optical Network Unit (ONU) устройства от страната на потребителите.

Преминаването от кабелна към изцяло оптична инфраструктура ще донесе на нашите клиенти високи скорости и независимост на връзката, надеждност и по-високо качество на услугите. Пасивните оптични мрежи са икономически атрактивни, защото няколко потребители могат да използват общи ресурси, т.е. да използват заедно един PON порт на OLT устройството като по този начин значително се намаляват разходите на един абонат. След оптимизация на мрежата няма да е необходимо нашите абонати да плащат за средно  2 и половина приемника на домакинство, а ще получат много телевизионни програми до няколко приемника с IPTV сигнал.


Дейност № 3: Управление на проектните дейности

С цел осигуряване на доброто управление и изпълнение на проекта и гарантиране на законосъобразността, ефективността и ефикасността при осъществяването му, през първия месец е сключен граждански договор с Ръководителя на проекта, както и e избрана фирма за изпълнение на под дейности, свързани с организацията и управлението на проекта.

Основните задължения на Ръководителя на проекта ще включват: отговорност за цялостното изпълнение и контрол на проекта; осъществяване на мониторинг върху работата на наетата външна фирма за извършването на под дейности по организацията и управлението и всички фирми-доставчици; отговорност за срочното и качествено изпълнение на дейностите по проекта; отговорност за предаване на отчетите във връзка с изпълнение на проекта; осъществяване на комуникацията с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта (ДБТ, УО и др.). Ръководителят ще бъде пряко отговорен за дейностите по информиране и публичност по отношение информиране на обществеността за дейностите по проекта, за целите и за постигнатите резултати, вкл. създаването на информационните текстове във всички печатни и електронни материали.

За изпълнение на тази дейност e наета и външна фирма изпълнител. Избраната фирма за изпълнение на под дейности, свързани с организацията и управлението на проекта e отговорна за подготовката и навременното провеждане на процедурите за избор на външни изпълнител чрез консултиране, подпомагане и подготовка на тръжна документация и съдействие при провеждане на процедурите за избор на изпълнители: разработване на тръжната документация за избор на външни изпълнители и доставчици; консултиране в процеса на оценка на офертите; подготовка на протоколи от работата на оценителната комисия;подготовка на решение за избор на доставчик; подготовка на кореспонденция с ДО и оферентите.

Фирмата-изпълнител упражнява мониторинг и контрол на качеството на работа на доставчиците и e отговорна за изготвяне и поддържане на пълно досие на проекта, както и за изготвянето на техническите и финансови отчети (междинни и финални); отговаря за подготовката на месечни отчети, справки и др., съгласно изискванията на Оперативно ръководство за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP0011.003 „Ново работно място 2015″; както и за подготовката на документите за: авансово, междинно и окончателно плащане.


Дейност № 4: Дейности по информираност и публичност

Дейността e възложена на външен изпълнител. Изборът на изпълнител на услугата по организация и управление на проекта се осъществи съгласно изискванията на ПМС 118/ 20.05.2014г. и Ръководство на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP0011.003 „Ново работно място 2015“ чрез избор без провеждане на процедура /чл.9, ал.1 на ПС 118/2014г./. Изборът на изпълнител се проведе при спазването на следните принципи: публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С избрания изпълнител e сключен договор.

С цел постигане на висока степен на информираност на обществеността относно проектните дейности и помощта, получена от Европейския социален фонд,  в рамките на тази дейност са подготвени и осъществени мерки,  свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ и специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Конкретните мерки, предвидени по проекта с цел публичност и информиране са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и  комуникация 2014-2020 г. Във всички обяви, публикации, печатни материали, свързани с договора, Бенефициентът ще уточни, че договорът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020:

  1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на офиса на кабелната телевизия.
  2. Изготвяне и разпространение на 500 броя информационни брошури.
  3. Изготвяне на стикери за новозакупеното оборудване – 650 броя.
  4. Публикации в местен и регионален печат – 2 броя.
  5. Публикации в електронна медия – 2 броя.
  6. Създаване и актуализиране на уебсайт на проекта.

В рамките на дейността ще бъде изработен уебсайт на проекта, който ще представя изпълнените дейности и постигнатите резултати. Информацията ще се актуализира в ходa на проекта и ще отразява напредъка по изпълнението му. Сайтът ще съдържа информация за профила и дейността на фирмата.

Във всички обяви, публикации, печатни материали, свързани с договора, Бенефициентът ще уточни, че договорът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 20142020. Финансовите средства, необходими  за изпълнението на дейността са в размер на 2650 лв.

Във всички мерки, предвидени по проекта, ще бъде отразено, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. наименованието на Европейския Социален фонд като съфинансиращ фонд; общото лого и наименованието на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; наименованието на проекта и главната му цел; общата стойност на проекта и европейското и национално съфинансиране; началната и крайна дата на изпълнение на проекта. На всеки закупен актив по проекта ще бъдат поставени информационни стикери.

Осигурена трудова заетост на безработни лица от целевата група за период от 12 месеца

Продължаване на трудовите договори на 8 от лицата за още 1 година

Осигурена трудова заетост на безработни лица от целевата група за период от 12 месеца

Продължаване на трудовите договори на 8 от лицата за още 1 година

Изготвени междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации

Текущо и финално отчитане на проекта

Успешно реализиран и отчетен проект

Информираност на обществеността, относно финансовия принос по проекта на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020г. и българското правителство.

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.003-1119  Нови работни места в „Телесат“ ООД

10.01.2018

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“, реализиран от фирма Телесат ООД . В рамките на проекта се осигури оборудване за […]
21.02.2017

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица: Optical Line Termination (OLT) оптичен терминал за PON (16 портови) – 3 бр. […]
03.01.2017

„Телесат” ООД нае и назначи 16 безработни лица на трудов договор за период от 12 месеца.

„Телесат” ООД нае и назначи 16 безработни лица на трудов договор за период от 12 месеца. 15 лица са назначени на длъжност „Специалист, телекомуникации и мрежи […]
01.03.0201

„Телесат” ООД информира обществеността относно финансовия принос по проекта на Европейския социален фонд

„Телесат” ООД информира обществеността относно финансовия принос по проекта на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и българското правителство, като монтира […]