ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ

СОЦИАЛЕН ФОНД

Основни дейности на проекта:

Дейност № 1: Наемане на безработни и неактивни лица за период от 12 месеца

С непрекъснато нарастващата роля на интернет и все по-осезателното му присъствие в ежедневието на обикновения потребител расте и броя на желаещите да ползват качествена услуга.За да отговори на повишеното търсене,като предложи оптимално добър вариант на надеждна и сигурна интернет свързаност,поради нарасналия обем на работа, фирмата предвижда да разкрие 16 нови работни места  и да наеме на работа 16 лица на следните длъжности: 15 „Специалисти телекомуникации и мрежи за данни”Код по НКПД 2153 6015 е и 1 „Експерт телекомуникации и мрежи за данни“Код по НКПД 2153 6013,които да осигурят разрастването на мрежата, оптимизирането на качеството и непрекъснат технически контрол на доставяната услуга. Новонаетите лица ще преконфигурират мрежата,инсталират клиентски и устройства и централизирани терминали в помещенията на фирмата,както и ще обслужват цялостно разпределителната мрежа.Ангажирането на настоящия екип с допълнителни дейности по оптимизирането на мрежата и непрекъснат технически контрол е нецелесъобразно и ще доведе до влошаване качеството на услугите.С изпълнението на тази дейност ще се разкрият 16 нови работни места за период от 12 месеца за безработни и неактивни лица с минимум средно образовани, вкл. продължително безработни и неактивни лица, безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 години. Новонаетите лица ще бъдат назначени за период от 12 месеца на основен трудов договор, на осем часов работен ден, като представляват нетно увеличение на персонала на фирмата в сравнение със средния брой на персонала през последните 12 месеца. След приключването на проекта ще бъдат запазени 8 от работните места – 7 специалисти  и 1 експерт, с които ще бъдат продължени трудовите правоотношения. Тези служители ще бъдат ангажирани в поддръжка на преконфигураната кабелна разпределителна мрежа и обслужване на настоящите и нови абонати,като по този начин ще се подобри качеството на работа и ще създадат условия за устойчива заетост.

Дейността ще се реализира в няколко етапа:

-Подбор на представителите на целевата група, който се извършва от Ръководителя на проекта и фирмата. Пуснати са заявки към ДБТ-Плевен и ДБТ-Враца, както и обяви по кабелна телевизия и в специализирани уебсайтове за търсене на заетост. Провели са се индивидуални интервюта с кандидатите;

– Сключени са трудови договори с 16 новонаети лица, отговарящи в най-пълна степен на изискванията за заемане на длъжностите;

– Запазване на 8 работни места след приключването на проекта.

За целевата група ще се постигне достъп до активен трудов живот и интегриране на пазара на труда, и ще се осигурят постоянни доходи.


Дейност № 2: Закупуване на оборудване, необходимо в работата на новонаетите лица

За обезпечаване на новите работни места e закупено оборудване за реконфигуриране на разпределителните мрежи за разпространение на сигнали и данни-оптични терминали за PON (Пасивна оптична мрежа) и клиентски устройства за получаване на новите висококачествени услуги. Оборудването e необходимо в работата и на 16-те новонаети лица.

Специалистите и експертът телекомуникации и мрежи за данни ще имат задача да преструктурират кабелните разпределителни мрежи в населените места, да инсталират  клиентски и устройства  (ONU) в домовете на клиентите, централизирани терминали  (OLT) за PON (16 портови) и  (OLT) оптичен терминал за PON (8 портов) в помещенията на фирмата, както и да обслужват цялостно разпределителната мрежа за пренос на данни, чрез което ще стане възможно предлагането на високоскоростен интернет със скорости над 200 Мбит/с на крайни потребители (в момента се предлагат скорости до максимум 20 Мбит/с), както и IPTV услуги с многобройни HD канали (над 60).

Пасивно-оптичната мрежа (PON) не използва ел. захранване и е най-съвременната и екологично чиста технология за доставка на интернет до крайните потребители. Пасивната оптична мрежа е сравнително нова технология, в която се използват напълно пасивни оптични разпределители за обслужване на крайни точки по едно оптично влакно. Липсата на каквото и да било активно оборудване между доставчика и абоната е предпоставка за изключителна надеждност на преносната среда. Това я прави напълно независима от прекъсвания на електрозахранването, както и от типичните за LAN мрежи проблеми, породени от гръмотевични бури и статично електричество. Мрежата се състои от централизиран Optical Line Termination (OLT) от страната на интернет доставчика и множество Optical Network Unit (ONU) устройства от страната на потребителите.

Преминаването от кабелна към изцяло оптична инфраструктура ще донесе на нашите клиенти високи скорости и независимост на връзката, надеждност и по-високо качество на услугите. Пасивните оптични мрежи са икономически атрактивни, защото няколко потребители могат да използват общи ресурси, т.е. да използват заедно един PON порт на OLT устройството като по този начин значително се намаляват разходите на един абонат. След оптимизация на мрежата няма да е необходимо нашите абонати да плащат за средно  2 и половина приемника на домакинство, а ще получат много телевизионни програми до няколко приемника с IPTV сигнал.


Дейност № 3: Управление на проектните дейности

С цел осигуряване на доброто управление и изпълнение на проекта и гарантиране на законосъобразността, ефективността и ефикасността при осъществяването му, през първия месец е сключен граждански договор с Ръководителя на проекта, както и e избрана фирма за изпълнение на под дейности, свързани с организацията и управлението на проекта.

Основните задължения на Ръководителя на проекта ще включват: отговорност за цялостното изпълнение и контрол на проекта; осъществяване на мониторинг върху работата на наетата външна фирма за извършването на под дейности по организацията и управлението и всички фирми-доставчици; отговорност за срочното и качествено изпълнение на дейностите по проекта; отговорност за предаване на отчетите във връзка с изпълнение на проекта; осъществяване на комуникацията с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта (ДБТ, УО и др.). Ръководителят ще бъде пряко отговорен за дейностите по информиране и публичност по отношение информиране на обществеността за дейностите по проекта, за целите и за постигнатите резултати, вкл. създаването на информационните текстове във всички печатни и електронни материали.

За изпълнение на тази дейност e наета и външна фирма изпълнител. Избраната фирма за изпълнение на под дейности, свързани с организацията и управлението на проекта e отговорна за подготовката и навременното провеждане на процедурите за избор на външни изпълнител чрез консултиране, подпомагане и подготовка на тръжна документация и съдействие при провеждане на процедурите за избор на изпълнители: разработване на тръжната документация за избор на външни изпълнители и доставчици; консултиране в процеса на оценка на офертите; подготовка на протоколи от работата на оценителната комисия;подготовка на решение за избор на доставчик; подготовка на кореспонденция с ДО и оферентите.

Фирмата-изпълнител упражнява мониторинг и контрол на качеството на работа на доставчиците и e отговорна за изготвяне и поддържане на пълно досие на проекта, както и за изготвянето на техническите и финансови отчети (междинни и финални); отговаря за подготовката на месечни отчети, справки и др., съгласно изискванията на Оперативно ръководство за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP0011.003 „Ново работно място 2015″; както и за подготовката на документите за: авансово, междинно и окончателно плащане.


Дейност № 4: Дейности по информираност и публичност

Дейността e възложена на външен изпълнител. Изборът на изпълнител на услугата по организация и управление на проекта се осъществи съгласно изискванията на ПМС 118/ 20.05.2014г. и Ръководство на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP0011.003 „Ново работно място 2015“ чрез избор без провеждане на процедура /чл.9, ал.1 на ПС 118/2014г./. Изборът на изпълнител се проведе при спазването на следните принципи: публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С избрания изпълнител e сключен договор.

С цел постигане на висока степен на информираност на обществеността относно проектните дейности и помощта, получена от Европейския социален фонд,  в рамките на тази дейност са подготвени и осъществени мерки,  свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ и специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Конкретните мерки, предвидени по проекта с цел публичност и информиране са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и  комуникация 2014-2020 г. Във всички обяви, публикации, печатни материали, свързани с договора, Бенефициентът ще уточни, че договорът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020:

  1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на офиса на кабелната телевизия.
  2. Изготвяне и разпространение на 500 броя информационни брошури.
  3. Изготвяне на стикери за новозакупеното оборудване – 650 броя.
  4. Публикации в местен и регионален печат – 2 броя.
  5. Публикации в електронна медия – 2 броя.
  6. Създаване и актуализиране на уебсайт на проекта.

В рамките на дейността ще бъде изработен уебсайт на проекта, който ще представя изпълнените дейности и постигнатите резултати. Информацията ще се актуализира в ходa на проекта и ще отразява напредъка по изпълнението му. Сайтът ще съдържа информация за профила и дейността на фирмата.

Във всички обяви, публикации, печатни материали, свързани с договора, Бенефициентът ще уточни, че договорът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 20142020. Финансовите средства, необходими  за изпълнението на дейността са в размер на 2650 лв.

Във всички мерки, предвидени по проекта, ще бъде отразено, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. наименованието на Европейския Социален фонд като съфинансиращ фонд; общото лого и наименованието на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; наименованието на проекта и главната му цел; общата стойност на проекта и европейското и национално съфинансиране; началната и крайна дата на изпълнение на проекта. На всеки закупен актив по проекта ще бъдат поставени информационни стикери.

Оперативна Програма
Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ