ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ТЕЛЕСАТ“ ООД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

 1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „ТЕЛЕСАТ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106000517, със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, ул.“Нарцис“ 1, телефони за контакт: 0915/82599, 0888/223222, 0887/223222, 0893/223222 email: telesatbg@mail.bg, наричано по-долу ТЕЛЕСАТ  и потребителите на услуги, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, по повод условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез обществената електронна съобщителна мрежа на ТЕЛЕСАТ (МРЕЖАТА).

1.1. Общите условия са задължителни за ТЕЛЕСАТ /Доставчик/ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите могат да бъдат физически или юридически лица.

1.2. Общите условия влизат в сила 30 дни след публикуването им на страницата на ТЕЛЕСАТ  в интернет ( www.telesatbg.info ) и представянето им на видно място в търговските обекти на ТЕЛЕСАТ.

1.3. Приемането на Общите условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва след запознаването им с тях, като ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изразяват съгласие с клаузите им, подписвайки индивидуалния договор. Едновременно с това ТЕЛЕСАТ има задължение да предаде на потребителя подписан от него екземпляр на Общите условия.

1.4. С подписването на индивидуален договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил, са предоставени доброволно, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да бъдат ползвани за целите предвидени в настоящите Общи условия, в договора и/или допълнително споразумение към него.

1.5. ТЕЛЕСАТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ и по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.

1.6. ТЕЛЕСАТ уведомява по подходящ начин ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за изменения на Общите условия в 30-дневен срок преди влизането им в сила чрез публикуване на измененията на интернет-страницата си и чрез обявяване на видно място в търговските обекти на ТЕЛЕСАТ.

1.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ при изменение на Общите условия по инициатива на ТЕЛЕСАТ има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната

 1. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТЕЛЕСАТ ЧРЕЗ МРЕЖАТА.

ТЕЛЕСАТ предоставя чрез МРЕЖАТА обществени електронни съобщителни услуги, като самостоятелни услуги или в пакет от услуги, както следва:

2.1. Разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), като основен или допълнителен пакет програми, предоставяни в некодиран или кодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства (при спазване на изискванията за качество съгласно БДС EN50083-1, БДС EN 50083-7, БДС EN 50083-8, БДС 17224 и БДС 17265). Част от програмите могат да бъдат допълнително криптирани с цел изискване на допълнително заплащане при тяхното потребление.

2.2. Достъп до интернет чрез медия конвертор, ONU, рутер, чрез LAN технология

2.3. Допълнителни услуги като: Линии под наем – между две точки в мрежата на фирмата, пренос на сигнали, видео по поръчка, телевизионен справочник и др. свързани с осъществяване на електронно-съобщителни дейности.

2.4. ТЕЛЕСАТ предоставя услугите по т.2 в съответствие с нормите на действащото законодателство;

2.5. ТЕЛЕСАТ може да предоставя услугите по т.2 на определени категории ПОТРЕБИТЕЛИ, инвалиди и лица със специални социални нужди, с търговска отстъпка от стандартните цени на услугите, по предварително определени преференциални условия.

2.6. ТЕЛЕСАТ активира услугите в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на сключване на договора, освен ако в индивидуалния договор не е посочен по-кратък срок.

 1. КРАЙНИ УСТРОЙСТВА.

Ако ТЕЛЕСАТ предлага за продажба крайни устройства, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ТЕЛЕСАТ такива устройства (рутери, цифрови и IPTV приемници, ONU и други) по цени, определени в ценовата листа на ТЕЛЕСАТ,  като за всяко продадено устройство ТЕЛЕСАТ гарантира осигуряване на 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване, освен ако производителят на съответното устройство е определил друг гаранционен срок и/или условия.

3.1. ТЕЛЕСАТ има право да отдава под наем крайни устройства или да ги предоставя за ползване за срока на действие на договора за услуги.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други фирми или физически лица и с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и съвместими с оборудването на ТЕЛЕСАТ,  описано в 3.2.1. ТЕЛЕСАТ не носи отговорност в случай, че потребителят не може да ползва услугата поради неизправност, некомплектост или несъвместимост на осигуреното от него крайно устройство.

3.2.1. При предоставяне на услуга достъп до интернет чрез оптика и достъп до интернет чрез кабелна мрежа при крайния потребител се инсталира следното оборудване, което е част от мрежата на ТЕЛЕСАТ – ОНУ или Медия конвертор или Рутер – използва се стандартен Ethernet интерфейс.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ETHERNET ИНТЕРФЕЙС

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ IEEE 802.3 СПЕЦИФИКАЦИИ  
  10 BaseT 100BaseT
Преносна скорост на данните (Mbit/s) 10 10/100
Максимална дължина на сегмента (m) 100 100
Тип на преносната среда Категория 3 или по-висока Категория 3 или по-висока
Импеданс (ohms) 100 100
Конектор ISO 8877 (RJ-45) ISO 8877 (RJ-45)

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ONU – BDCOM-P1504C1

 • съвместимо с OLT устройствата на BDCOM
 • 1 входящ порт и 4 изходящи порта 10/100/1000 Mbit/s
 • отдалечено управление и преконфигуриране
 • отдалечено наблюдение на параметрите на устройството
 • PON интерфейс:
 • Симетрична скорост на uplink/downlink – 1Gbps PON
 • Физически радиус на покритие на оптичната мрежа: 20km
 • Конектор на оптичният интерфейс: SC/PC
 • Високочувствителен оптически приемник: ≥-27dBm
 • Сила на излъчване:0-4dBm
 • Физически размери – 130 x 100 x 28
 • Изисквания към околната среда
 • Оперативна работна среда: 0℃~50℃; 10%~85% без кондензация
 • При съхранение: -40℃~80℃; 5%~95% без кондензация
 • Захранване – DC12V/1A чрез включен в комплекта адаптер
 • Консумация < 8W
 • Корпус – Изработен от пластмаса

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА – РУТЕР @irLAN

 • Инсталиранa OpenWRT операционна система
 • Съвместим с 802.11b/g/n стандарти 2,4GHz със скорости до 300Mbps
 • Антени 5dB за по-голямо покритие
 • Процесор: 600MHz MT7620N
 • RAM: 64 MB ; Flash: 8MB
 • Поддържа 64/128 битово WEP и WPA/WPA2 кодиране на безжичните данни
 • Вграден мрежов комутатор с 5 броя 10/100Mbps интерфейса и Auto MDI/MDI-X поддръжка
 • DHCP сървър и DHCP клиент
 • PPPoE клиент с поддръжка на Service Name
 • VPN pass through (L2TP/IPSec/PPRP)
 • Port (range) forwarding и DMZ
 • Вградена защитна стена
 • USB 2.0 порт за споделяне на принтер и външен USB диск в мрежата (възможно след инсталация на необходимите OpenWRT пакети)
 • Поддържа OpenWRT и всички достъпни пакети при 8 MB Flash памет

 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА – МЕДИЯ КОНВЕРТОР 100Mbps, SC, Tx1310/Rx1550, 20km LFP

 • 10/100 Base-TX/FX / 1600 MTU
 • MAC адрес таблица: 2048 адреса
 • 128 Kb RAM
 • SC connector / SM 9.125u
 • 20Km
 • Tx :1310nm Rx :1550nm
 • LFP функция
 • DIP превключвател за настройка на конфигурацията
 • Захранване от 5V до 12V (консумация на празен ход <1Watt)
 • USB порт за алтернативно захранване на конвертора

3.3. ТЕЛЕСАТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайно устройство за ползване, срещу заплащане паричен депозит, чийто размер е установен в договора или в допълнителните споразумения към него или в ценовата листа.

3.3.1. В случаите когато предоставя оборудване ТЕЛЕСАТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ техническото ОБОРУДВАНЕ в работещо състояние и годно за целите на неговото предназначение. Ако предоставеното ОБОРУДВАНЕ е с недостатъци, то ТЕЛЕСАТ се задължава да ги отстрани. ТЕЛЕСАТ има право по всяко време да изиска ОБОРУДВАНЕТО от ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му предложи за използване друго до края на договорения срок.

3.3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне ОБОРУДВАНЕТО в работещо състояние и годно за целите на неговото предназначение на ТЕЛЕСАТ след прекратяване на договора или в случай, че Потребителят реши да използва свое крайно устройство. При неизпълнение на това си задължение, ПОТРЕБИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 200,00лв.

3.3.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се грижи за ОБОРУДВАНЕТО като добър стопанин, като предпочита неговото запазване пред своите вещи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва ОБОРУДВАНЕТО единствено само съобразно неговото предназначение.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да понася обикновените разноски за поддържането, запазването и използването на ОБОРУДВАНЕТО.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя ОБОРУДВАНЕТО за използване на трети лица, без изричното съгласие на ТЕЛЕСАТ.

3.4. Всички предоставени от ТЕЛЕСАТ устройства, независимо дали за същите е предоставен депозит, остават собственост на ТЕЛЕСАТ.  Депозитът се предоставя при подписване на индивидуалния договор.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обратно предоставения депозит след прекратяване на договора за съответните услуги, при връщане на предоставеното му оборудване в пълна изправност и окомплектовка и в случай, че е заплатил всички дължими суми по договора. Депозитът се връща в офиса /търговския обект на ТЕЛЕСАТ/ . ТЕЛЕСАТ има право да прихване дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми/ неустойки с предоставения депозит като разликата остава дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ.

ТЕЛЕСАТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си срочни договори с продължителност до 24 месеца и безсрочни договори при следните условия:

4.1. Срочните договори се сключват въз основа на писмено споразумение между ТЕЛЕСАТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при определени параметри на услугите (брой канали, скорост на достъп до интернет) и цени за ползване на услугите, които не могат да бъдат променяни до изтичане на срока на договора.

4.2. Безсрочните договори се сключват за неопределен срок, като параметрите и/или цените на услугите могат да бъдат променяни по всяко време от ТЕЛЕСАТ с 30 дневно уведомление на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, което се обявява на видеоканала и/или на интернет страницата на ТЕЛЕСАТ.

4.3. В случай че никоя от страните не уведоми писмено другата страна в 30 (тридесет) дневен срок преди изтичане на определения в договор за услуги срок, че желае да прекрати договора за услуги, договорът се продължава като безсрочен. ТЕЛЕСАТ уведомява потребителя не по-късно от един месец преди изтичане на срока на индивидуалния договор за изтичането на договора.

4.4. В договора за предоставяне на услуги се посочват идентификационни данни на ТЕЛЕСАТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ, телефон (факс, електронен адрес) и адрес на потребителя, услугите, които ще предлагат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, цени и срокове за плащане, изисквания за минимална продължителност за възползване от промоционални условия, неустойки, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за ползване на услугите, адрес за кореспонденция и получаване на фактури.

4.5. Договорът и/или допълнителното споразумение между ТЕЛЕСАТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се смята за сключен на датата на подписването му. Отчитането на сметките започва да тече от датата на инсталиране и/или активиране на услугите. Инсталирането и/или активирането на услугите се удостоверява с подписване на констативен протокол между ТЕЛЕСАТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.6. С подписване на договор за предоставени услуги по т.2.1. от настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат и приема условията за предоставяне на канали със съдържание, неподходящо за деца, както и с обстоятелството, че е налице техническа възможност за ограничаване на достъпа или криптиране на тези канали с код за родителски контрол.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ.

Срочен договор може да бъде прекратен:

5.1. При взаимно съгласие,изразено в писмена форма от страните.

5.2. Едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ с 30/тридесет/ дневно предизвестие, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на оставащите до края на срока на договора месечни абонаментни такси по базовите цени и разликата между базовите цени съгласно Тарифата на Оператора и промоционалните цени на месечните абонаментни такси от началото на действие на договора до момента на прекратяването му.

5.3. При акт на компетентен орган; или при прекратяване/отнемане на Разрешението на ТЕЛЕСАТ (само относно услугата по т.2.3.);

5.4. Страните могат да правят изменения и допълнения на срочните договори само с двустранни писмени споразумения. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при акт на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

5.5. Във всички случаи на прекратяване ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да върне предоставените крайни устройства, в случай че има такива, в работещ вид и в пълна окомплектовка (ONU, Рутер, или други устройства, кодираща карта, захранващи адаптери, кабели и опаковъчни кутии ) в еднодневен срок от датата на прекратяването.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ.

Безсрочен договор може да бъде прекратен:

6.1. Едностранно от ТЕЛЕСАТ или ПОТРЕБИТЕЛЯ с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие отправено до другата страна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставеното за ползване или отдадено под наем оборудване (крайни устройства), в случай че има такова, в работещ вид и в пълна окомплектовка (устройство, кодираща карта, захранващ адаптер, кабел и опаковъчна кутия ) в еднодневен срок след прекратяването.

6.2. Изменения и допълнения на безсрочен договор могат да бъдат извършени с двустранни писмени споразумения или при условията на т.4.2. от тези Общи условия. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при акт на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

 1. ЦЕНИ И ТАКСИ

ТЕЛЕСАТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните услуги, както следва:

7.1. Фиксирана месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договорът между ТЕЛЕСАТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена е дължима от датата на инсталиране и/или активиране на услугите.

7.2. За всяко оборудване, предоставено от ТЕЛЕСАТ,  се дължи депозит в размер, определени в действащата ценова листа на ТЕЛЕСАТ и посочен в индивидуалния договор или приложенията към него.

8.ЦЕНОВА ЛИСТА.

Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид, по цени съгласно действащата ценова листа на ТЕЛЕСАТ.

8.1. ТЕЛЕСАТ предоставя ценова листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в уеб сайта или на общодостъпни места, включително в офисите или при представител на територията, на която се предоставят услугите на ТЕЛЕСАТ.  В ценовата листа се включва и подробна информация относно начина на отчитане и тарифиране на предоставените от ТЕЛЕСАТ услуги.

8.2. ТЕЛЕСАТ определя и променя едностранно цените за предоставените услуги по реда на Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.

8.3. ТЕЛЕСАТ има право да предоставя услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително на информационния телевизионен канал и/или в уеб сайта си или на общодостъпни места, включително в офисите си или при представителя си на територията, на която се предоставят услугите.

 1. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ.

Цените за предоставените услуги се заплащат в сроковете, посочени в индивидуалния договор в търговските офиси на ТЕЛЕСАТ в брой или по банков път. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на ТЕЛЕСАТ.  Всяко частично плащане погасява най-старото задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При плащане по банков път Потребителят заплаща и разходите, наложени от съответната банка за банков превод.

9.1. Неполучаването на фактура не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му за заплащане на дължимите по договора и тези общи условия суми.

9.2. ТЕЛЕСАТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане при всяка от използваните форми на разплащане.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. С оглед предоставяне на услуги, ТЕЛЕСАТ има право да събира, обработва, използва, предоставя и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и данни за предоставяне на услугата в съответствие с ЗЕС.

10.2. Данните на потребителя, които ТЕЛЕСАТ събира за осъществяване на електронни съобщителни услуги включват:

 • трафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
 • данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи следните данни:
 • данни за абоната: за физически лица – трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица – личен номер и адрес; телефонен номер и имейл адрес, ако абоната е предоставил такива.
 • вид на използваните електронни съобщителни услуги;
 • стойност на ползваните услуги за съответния период;
 • информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
 • информация за промени в ползването на услугата – ограничение за ползване, отпадане на ограничение;

10.2. ТЕЛЕСАТ съхранява и обработва трафични данни за целите на таксуването на всеки Потребител и за разплащания до извършване на плащането, освен в случаите на тяхното оспорване или търсене на плащането по реда на действащото законодателство. Данните, които са част от счетоводна документация се съхраняват в законово установения срок 10+1 години от датата на съставяне на документа.

10.3.  ТЕЛЕСАТ обработва лични данни при стриктно спазване на ЗЕС и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година. ТЕЛЕСАТ обработва лични данни за цели и при условия съгласно политиката си за поверителност, с която потребителят декларира, че е запознат с подписване на индивидуалния си договор.

10.4. С подписване на индивидуалния договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие относно обработването на личните му данни от ТЕЛЕСАТ съгласно горепосоченото за целите на изпълнение на договора за услуги и реализиране правата и законните интереси на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или ТЕЛЕСАТ по време и след прекратяване на договора за услуги, включително и за целите на събиране на задължения/вземания по всякакъв ред – съдебен и извънсъдебен, и за целите, посочени в политиката за поверителност и индивидуалния договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие, че ТЕЛЕСАТ може да предостави личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на компетентни държавни органи и/или институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на агенции за събиране на вземания и адвокати при неизпълнение на договора, и на търговските представители.

 1. ТЕЛЕСАТ ИМА ПРАВО:

11.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез МРЕЖАТА електронните съобщителни услуги;

11.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставяните услуги в сроковете, определени в тези Общи условия;

11.3. да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;

11.4. за Потребители на срочен договор услугата не се спира и ОПЕРАТОРЪТ има право на обезщетение за неплатения период. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ забави дължимата месечна такса, ОПЕРАТОРЪТ може едностранно да прекрати достъпът до услугата, като спирането на достъпа не се третира като прекратяване на договорни взаимоотношения и всички натрупани суми са дължими по базови цени за съответната услуга. ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата на спиране на достъпа. След превръщане на договора в безсрочен и при забава за плащане, Операторът има право да прекрати договора като отправи до потребителя 7-дневно предизвестие;

11.5. да получава обезщетенията, предвидени в тези Общи условия, както и да изисква неустойки при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ ;

11.6. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактика, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;

11.7. в предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

11.8. да откаже достъп до мрежата на ПОТРЕБИТЕЛ, който има неуредени изискуеми задължения по друг договор с него, както и в случай на непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор;

11.9. да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава услуги или предоставя услуги на трети лица, несъгласувано с ТЕЛЕСАТ;

11.10. при необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии, да въвежда едностранно промени в условията на предоставяне на услуги на потребителите, без да носи отговорност спрямо тях;

11.11. да съхранява точни записи от показанията на всички таксуващи устройства за срок не по-малък от 6 месеца;

11.12. да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуга с лицата, желаещи да станат ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по договорите за услуги от негово име, както и да възлага на трети лица да осъществяват извънсъдебни и/или съдебни действия с цел събиране на задължения/вземания на ТЕЛЕСАТ,  като за целта може да им предостави личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ регламентирани в ”Политика за защита на лични данни” на ТЕЛЕСАТ;

11.13. да упълномощава трети лица да осъществяват повиквания, да изпращат съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на услугите на ТЕЛЕСАТ,  в случай, че потребителят е дал изрично съгласие за това. За целите на предходното изречение ТЕЛЕСАТ предоставя на упълномощеното лице личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 1. ТЕЛЕСАТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ:

12.1. за правилното функциониране на приложенията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е инсталирал на устройствата си.

12.2. за качеството на УСЛУГАТА, когато причината не е в МРЕЖАТА;

12.3. за начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва МРЕЖАТА и за всички последствия от това, включително и в случаи на нерегламентирано (неразрешено) препредаване и/или разпространение на обекти под защита на ЗАПСП ;

12.4. в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на услугите, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия, познати като „cracking” или „hacking”), случаите на разкриването на паролата и на други лични данни от неоправомощени съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи;

12.5. за предоставяните услуги в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва или се опитва да ползва услугите на адрес, начин и/или цели, различни от адреса, начина и/или целите в сключения договор.

12.6. в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си, независимо дали са последвали или не вреди за ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или за трети лица;

12.7. ТЕЛЕСАТ си запазва правото да измерва и управлява трафика на данни в мрежата с цел постигане на по-надеждни и качествени услуги за потребителите;

12.8. ТЕЛЕСАТ има право да предприеме всички законови действия, при заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на мрежата.

12.9. ТЕЛЕСАТ има право да предприема мерки за управление на трафика при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2120, включително като прилага мерките не по-дълго от необходимото, с цел:

– осигуряване спазването на законодателните актове на Европейския съюз или на действащото българско законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, приложимо към ТЕЛЕСАТ за достъп до интернет, или на мерките за привеждане в действие на тези законодателни актове на Европейския съюз или българското законодателство, в съответствие с правото на Съюза, включително на решения на съдебни или публични органи, които имат съответните правомощия;

– запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни от ТЕЛЕСАТ и на крайните устройства на крайните потребители; превенция и възстановяване на мрежата при кибер/хакерски атаки.

– предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните категории трафик се третират еднакво. В този случай ТЕЛЕСАТ уведомява потребителя за периода на прилагане на мерките чрез съобщение на интернет-страницата си.

12.9.1. ТЕЛЕСАТ има право временно (за времето на атаката и разумен кратък интервал след нея с цел предпазване от повторна атака) да блокира/ограничава портове и протоколи, в случаи на:

 • кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик към определен краен потребител на определени портове и протоколи от трети страни, свързани към мрежата (други клиенти) или извън мрежата на доставчика;
 • кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик от определен краен потребител (с или без негово знание) или негови устройства към мрежата на доставчика и/или трети страни, както свързани към мрежата (други крайни потребители), така и извън мрежата на доставчика;
 • кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик генериран към определен краен потребител, мрежата на доставчика и/или трети страни, поради некоректно поведение/бъг и/или съзнателно и зловредно компрометиране и използване на уязвимости в устройства предоставени от доставчика на крайния потребител в рамките на услугата.

12.9.2. С оглед запазване на целостта и сигурността на мрежата ТЕЛЕСАТ има право да блокира IP адреси или диапазони от тях, когато са добре известни източници на посегателства; да блокира IP адреси, от които произлиза текущо посегателство или са обект на текущо посегателство; да блокира IP адреси/услуги за достъп до интернет, които демонстрират подозрително поведение (напр. неразрешена комуникация с компоненти на мрежата, смяна на адреси с цел прикриване на идентичността им); да блокиране на IP адреси, когато са налице ясни признаци, че са част от мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел кражба на лични данни (бот мрежа); да блокира определени номера на портове, които представляват заплаха за сигурността и целостта на мрежата.

Посочените мерки се предприемат в случаите на:

 • задръстване на мрежови компоненти или крайни устройства, с трафик към тях с цел дестабилизация (напр. посегателство Отказ на услуга (DoS);
 • смяна на IP адрес на компютър в мрежата с цел прикриване на идентичността му (спуфинг), прикриване на мрежови устройства или позволяване на неразрешена комуникация;
 • хакерски атаки срещу компоненти на мрежата или крайното оборудване;
  • разпространение на зловреден софтуер, вируси и др.

 12.9.3. ТЕЛЕСАТ може да приложи мерки за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

„Предстоящо претоварване“ на мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е прогнозирано претоварване, което въпреки взетите превантивни мерки е неизбежно.

„Извънредно претоварване“ на мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е претоварване, вследствие на настъпване на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер като техническа неизправност в мрежата – прекъснат кабел, дефектирало инфраструктурно устройство и др., при което се използват резервни ресурси с ограничен капацитет.

„Временно претоварване“ на мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е – претоварване при обществени събития (концерти, митинги и други събирания на множество хора на обществено място).

 12.10. Конкретните мерки за управление на трафика, които използват лични данни са:

 • Ограничаване скоростта на абоната в зависимост от посочената скорост в профила на абоната според Билинг системата на ТЕЛЕСАТ;
 • Ограничаване достъпа на абоната в зависимост от извършени или неизвършени плащания в профила на абоната според Билинг системата на ТЕЛЕСАТ;
 • Ограничаване/ блокиране портове и протоколи при наличие на кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик към определен краен потребител на определени портове и протоколи от трети страни, свързани към мрежата (други клиенти) или извън мрежата на доставчика;
 • Ограничаване/ блокиране портове и протоколи при наличие на кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик от определен краен потребител (с или без негово знание) или негови устройства към мрежата на доставчика и/или трети страни, както свързани към мрежата (други крайни потребители), така и извън мрежата на доставчика;
 • Ограничаване/ блокиране портове и протоколи при наличие на кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик генериран към определен краен потребител, мрежата на доставчика и/или трети страни, поради некоректно поведение/бъг и/или съзнателно и зловредно компрометиране и използване на уязвимости в устройства предоставени от доставчика на крайния потребител в рамките на услугата;
 • Блокиране на IP адреси, или диапазони от тях, когато са добре известни източници на посегателства;
 • Блокиране на IP адреси, от които произлиза текущо посегателство или са обект на текущо посегателство;
 • Блокиране на IP адреси/услуги за достъп до интернет, които демонстрират подозрително поведение;
 • Блокиране на IP адреси при ясни признаци, че са част от мрежа от софтуерни приложения или компютри от бот мрежи;
 • Блокиране на определени номера на портове, които представляват заплаха за сигурността и целостта на мрежата.

При посочените мерки се използват следните видове лични данни:

 • Имена на абоната;
 • Адрес на абоната;
 • Телефонни номера на абоната;
 • E-mail на абоната.

ТЕЛЕСАТ опазва личните данни при предприемане на мерки по управление на трафика като съхранява съответните данни в криптиран вид и не ги предоставя на трети лица, освен в случаите на съдебно разпореждане.

12.11. Мерките за управление на трафика, предприемани от ТЕЛЕСАТ,  могат да доведат до промени в качеството на услугата Достъп до интернет, както следва: ограничение на скорост и обем данни, загуба на пакети, спиране на трафик, колебание на закъснението или двупосочно закъснение (Jitter, PING) и влият  върху електронната, видео и аудио-стрийминга, сърфирането в интернет, онлайн телевизията и онлайн игрите

Отваряне на страници в интернет Възможно е зареждането на страниците да отнеме до няколко минути, вместо обичайните няколко секунди
Изпращане на електронна поща При изпращане на електронна поща от външни сървъри – abv.bg, mail.bg, dir.bg, gmail.com, yahoo.com и т.н., работата с e-mail клиента ще е забавена и прикачването на файлове ще отнеме повече време – до няколко минути.
Видеоразговори през приложения като Skype, Viber, Facebook Messenger и WhatsApp Поради значително по-високата скорост, която тези приложения изискват, видеоразговорите при наложени ограничения няма да са възможни
Изпращане на текстови съобщения през Skype, Viber, Facebook Messenger и WhatsApp Тази функционалност ще продължи да е достъпна
Изпращане на файлове през Skype, Viber, Facebook Messenger и WhatsApp В зависимост от големината на файла е възможно неговото изпращане да отнеме до няколко минути
Стрийминг на музика Поради изискванията за по-висока скорост, при наложени ограничени видео и аудио стриймингът са невъзможни

 

12.12. ТЕЛЕСАТ не предлага услуги,  ползването на които от потребителя се отразява върху услугите за достъп до интернет, предоставени на същия потребител. Услугите се предоставят напълно автономно и независимо една от друга и не оказват влияние помежду си.

 1. ТЕЛЕСАТ Е ДЛЪЖНА:

13.1. да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА и УСЛУГИТЕ в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти, като спазва изискванията за качеството на услугите, правилата и техническите изисквания за безопасност;

13.2. да осигурява надеждна работа на МРЕЖАТА и УСЛУГИТЕ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

13.3. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на прозрачност и равнопоставеност съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и срока на договора;

13.4. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 24 часа преди ефективното и прекъсване/влошаване на качеството й;

13.5. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ТЕЛЕСАТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

13.6. да осигурява ежедневно и денонощно дежурен служител, който е на разположение за приемане на сигнали и съдействие на потребителите, доколкото такова може да бъде оказано по телефон на указания съгласно 13.9. от тези условия телефон.

13.7. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини в срок до 24 часа след отпадане на съответната  причина.

13.8. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА и УСЛУГИТЕ при нормални условия на работа в срок до 72 (седемдесет и два) часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или установяването й от страна на ТЕЛЕСАТ;

13.9. да оповести адрес и телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;

13.10. да уведомява във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

13.11. да предоставя на оповестен телефон на ТЕЛЕСАТ информация и справки за условията и реда за ползване на предоставените услуги и техните цени;

13.12. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им в писмен вид. Молби, жалби или предложения се подават от Потребителя в писмен вид в офиса на дружеството/ на адреса на управлението му. ТЕЛЕСАТ отговаря на постъпили молби, жалби или предложения на адреса на потребителя или по електронен път.

13.13. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им в срок от 6 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

13.14. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС);

13.15. да предоставя безвъзмездно на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице документ за всяко плащане на ползваните услуги;

13.16. да спазва минимален 3 (три) месечен срок, в който запазва разположението и/или разпространението на програмите по честотно разпределение в МРЕЖАТА, освен в случаите, когато това се налага по технически или икономически причини или поради прекратяване на договорите за разпространение на съответните програми преди изтичане на тримесечния срок; При отпадане на телевизионна програма от списъка, приложение към индивидуалния договор потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие до ТЕЛЕСАТ.

13.17. При забава на инсталиране и/или активирането на услугите съгласно настоящите Общи условия, която е по вина на ТЕЛЕСАТ,  ТЕЛЕСАТ приспада съответната на периода на закъснението дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. При техническа невъзможност да се предостави услугата, внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми подлежат на възстановяване. Задължението на ТЕЛЕСАТ отпада в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил дължимия достъп до помещението, в което ще се инсталира и ползва услугата;

13.18. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея в указания в настоящите общи условия срок, за които има получени и регистрирани уведомления на адресите и/или телефоните (по реда на точка 13.8), и в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща само тази част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Частта от дължимата месечна абонаментна цена се определя от ТЕЛЕСАТ,  след подаване на искане за това от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на адресите и/или телефоните, определени от ТЕЛЕСАТ за това.

13.19. ТЕЛЕСАТ уведомява крайните потребители не по-късно от един месец от изтичане срока на индивидуалните договори с тях;

 1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

14.1. да изискват сключване на договор за ползване на всички електронни съобщителни услуги, предлагани от ТЕЛЕСАТ;

14.2. да получават услугите с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;

14.3. да уведомяват ТЕЛЕСАТ за проблеми, свързани с ползването на услугите;

14.4. да искат информация по телефона относно ползването на услугите, предоставяни от ТЕЛЕСАТ;

14.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока от тези Общи условия;

14.6. да прекратят договора си за УСЛУГАТА в рамките на 7 (седем) календарни дни от датата на инсталиране и/или първоначално активиране на УСЛУГАТА, в случай че не са доволни от предлаганото качество;

14.7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да поискат преместване на предоставяната услуга на друг адрес, съгласно настоящите Общите условия. В случай, че е технически възможно ТЕЛЕСАТ осигурява предоставянето на услугите на променения адрес в тридневен срок от получаване на искането за това.

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:

15.1. да заплаща определените от ТЕЛЕСАТ цени по начин и в срокове за плащане, посочени в тези Общи условия,договора и/или допълнителните споразумения към него;

15.2. да заплаща цените от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на негово виновно поведение;

15.3. да оказва съдействие на ТЕЛЕСАТ за разрешаване на проблеми по телефона. Това може да включва рестартиране на ONU или друго устройство, настройка на цифров приемник, рутер или друго устройство, проверка окабеляване и пр.;

15.4. в предварително съгласувано с ТЕЛЕСАТ време да осигури достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

15.5. да не извършва промени в МРЕЖАТА на ТЕЛЕСАТ;

15.6. да оказва необходимото съдействие и да осигуряват достъп до имота си на ТЕЛЕСАТ при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги. Контролът се осъществява от упълномощени от ТЕЛЕСАТ лица;

15.7. да не извършва или допуска извършването на изкуствено генериране на изходящ трафик;

15.8. да спазва указанията, инструкциите и предписанията на ТЕЛЕСАТ за правилно ползване на крайните устройства;

15.9. да използва само крайни устройства, на които е оценено съответствието по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и одобрени от ТЕЛЕСАТ;

15.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право нито лично, нито чрез трети лица да извършва или допуска извършването на каквито и да било промени, ремонти или замени на компоненти от мрежата или предоставените му от ТЕЛЕСАТ крайни устройства;

15.11. да уведомява в срок до 7 (седем) дни ТЕЛЕСАТ за настъпили изменения в идентификационните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посочени в договора ;

15.12. да опазва и стопанисва добросъвестно прилежащата им и общата част на мрежата, както и предоставените му от ТЕЛЕСАТ рутер и друго оборудване и да ги върне в пълна изправност и комплектност на ТЕЛЕСАТ при прекратяване на договора. По смисъла на тази точка „прилежаща част“ означава кабелът от последната разпределителна точка до апаратурата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително всички допълнителни устройства, монтирани към нея; „обща част“ означава всички останали кабели, пасивни и активни елементи на мрежата в пределите на блока, входа, къщата и/или парцела на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

15.13. да заплаща разходите по отстраняване на повреди в прилежащата им част на мрежата, която е под негов контрол / която се намира в имота, където се предоставя услугата, включително в двора на имота, ако имат такъв/ по настоящите Общи условия;

15.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не извършва действия, възпрепятстващи нормалното функциониране на МРЕЖАТА и услугите, както и да не извършва действия, обезпокояващи други потребители на същата, да не изпраща или допуска изпращането на непоискани електронни писма (т.нар.“спам“)и да не допуска трети лица да извършват подобни действия;

15.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не променя конфигурацията на крайните устройства, инсталирани от специалисти на ТЕЛЕСАТ,  както и да не ползва или да се опита да ползва услугите на адрес, различен от адреса от договора, на който са инсталирани.

15.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние и да не допускат да става достояние на трети лица информация за пароли и потребителски имена, предоставени по повод сключения договор и/или заявление за получаване на електронни фактури.

15.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ТЕЛЕСАТ в писмена форма в случай на промяна на собствеността на недвижимия имот, в който се ползват услугите;

15.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица собствените параметри за ползване на МРЕЖАТА и услугите, както и да не предоставя на трети лица предоставеното им от ТЕЛЕСАТ оборудване;

15.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право нито лично, нито чрез трети лица да извършва разпространение на други сигнали по МРЕЖАТА, нито да препредава и/или разпространява сигнала до други потребители или адреси, както и да извършва препредаване и/или разпространение на телевизионни програми или други обекти на защита на ЗАПСП ;

15.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва препредаване и/или разпространение на телевизионните програми на публични места в това число хотели, болници, обществени заведения и др. без предварително изрично да е уредил правата за това съгласно ЗАПСП;

15.21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да предоставят на ТЕЛЕСАТ адрес за получаване на фактури и да уведомят ТЕЛЕСАТ писмено и незабавно в случай на промяна на този адрес. В противен случай фактурите ще бъдат изпращани на адреса за кореспонденция, посочен в договора, или на последния оповестен адрес за получаване на фактури;

15.22. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби, унищожи или повреди или допусне унищожаването/повреждането на предоставените му от ТЕЛЕСАТ ONU, рутер, приемник и/или друго оборудване, той е длъжен да заплати стойността му. В противен случай ТЕЛЕСАТ има право едностранно да прекрати договора и да потърси защита на правата си по съдебен ред. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на предоставените му от ТЕЛЕСАТ рутер, приемник и/или друго оборудване и в случаите, когато след прекратяване ползването на услугите и/или прекратяване на договора с ТЕЛЕСАТ не върне предоставеното му оборудване. Стойността на предоставените от ТЕЛЕСАТ рутер, приемник и/или друго оборудване е определена в ценовата листа на ТЕЛЕСАТ;

15.23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ТЕЛЕСАТ,  които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, индивидуалния договор и/или допълнителните споразумения към него, включително при административно наказателна отговорност на ТЕЛЕСАТ,  в резултат на неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

15.24. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ТЕЛЕСАТ обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва за забава от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми съгласно Закона за задълженията и договорите;

15.25. Потребителите са задължават да не използват електронни съобщителни мрежи и услуги, предоставяне от ТЕЛЕСАТ за извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно или неразрешено от закона съдържание, включително свързано нарушаващо неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга. При неизпълнение на това задължение, както и при заплаха или наличие на инциденти, свързани с целостта или сигурността на мрежата, ТЕЛЕСАТ има право да преустанови /ограничи достъпа на Потребителя до съответната услуга. В тези случаи ТЕЛЕСАТ има право да развали незабавно договора с виновното лице.

15.26. В случай на гръмотевична буря и/или други природни стихии и/или бедствия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да изключват от електрозахранването и от МРЕЖАТА телевизионният приемник/ци и/или компютъра, както и да изключват коаксиалния кабел на кабелната телевизия. Ако се използва устройство за безжична връзка (рутер), същото следва да се изключи от електрическата мрежа и да се изключи връзката между устройството и МРЕЖАТА.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ. ТЕХНОЛОГИИ. ЗАЩИТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ТЕЛЕСАТ

16.1. Предлаганият интернет достъп е със скорост 30Mbit/s и има следните параметри на услугата:

минимална скорост 6Mbit/s download и 6Mbit/s upload, обичайно налична скорост 24Mbit/s download и 24Mbit/s upload и максимална скорост 30Mbit/s download и 30Mbit/s upload. Рекламираната скорост е 30Mbit/s download и 30Mbit/s;

Независимо от предлаганата скорост интернет-достъп се предоставя чрез следните технологии – LAN, FTTH, FTTN/C.

16.2. Достигането на максималната скорост при предоставяне на услуга достъп до интентернет, посочена в индивидуалните договори, се влияе от следните фактори:

– използваното крайно устройство от клиента.

16.3. В случай на липса на услуга, значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата /по-ниски от договорените/ е налице неизпълнение на индивидуалния договор от страна на доставчика. Независимо от това последният не носи отговорност в случаите когато несъответствието е причинено от упражняване на права на ТЕЛЕСАТ по тези общи условия или индивидуалния договор.

ТЕЛЕСАТ не носи отговорност и при краткотрайно или временно отклонение от договореното качество за достъп до интернет.

„Значително и непрекъснато отклонение“ е отклонение, което продължава до две последователни седмици в рамките на един отчетен период.

„Редовно повтарящо се отклонение“ е повече от едно временно отклонение в рамките на един отчетен период.

„Временно отклонение“ е период от време до три последователни дни в рамките на един отчетен период.

„Краткотрайно отклонение“ е период от време до един ден в рамките на един отчетен период.

16.3.1. При неизпълнение на индивидуалния договор от страна на Доставчика съгласно посоченото в т.16.3. Потребителят има право да прекрати предсрочно индивидуалния договор без да дължи неустойки и обезщетения.

При редовно повтаряща се невъзможност за достигане на договорената минимална скорост на услугата достъп до интернет ТЕЛЕСАТ дължи обезщетение на Потребителя в двоен размер на частта от месечната такса, дължима за периода, в който е налице отклонение от минимално договорената скорост.

17.ДРУГИ УСЛОВИЯ.

17.1. Освен в посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи достъпа или ползването на услугите на потребителите може да бъде ограничен/преустановен в следствие на следните фактори, за които ТЕЛЕСАТ не носи отговорност:

Преустановяне на елекрозахранването;

Бури и др. извънредно влошаване на метеорологичните условия;

Земетресения, наводнения, пожари и др. форсмажорни обстоятелства;

Кражба/Грабеж на оборудване на ТЕЛЕСАТ,  което води до невъзможност за предоставяне на съответната услуга.

17.2. Във всеки случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ незабавно следва да изключва уредите/техниката си от електрозахранването, както и от кабелите, чрез които ТЕЛЕСАТ предоставя услугите по договора, в случай на бури и др. подобни обстоятелства. ТЕЛЕСАТ не носи отговорност в случай, че поради гръмотевични бури или друго влошаване на метеорологични условия, уредите/техниката на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъдат повредени.

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ:

18.1. Всеки потребител има право да подаде жалба до ТЕЛЕСАТ,  свързана с изпълнението на индивидуален договор на адрес гр. Бяла Слатина, ул.”Христо Ботев” №16, бл.”Дружба”, Партер. Потребителят има право да получава справки по хода на подадена до ТЕЛЕСАТ жалба на тел 0915/82599 от 09:00 до 18:00 часа всеки работен ден. ТЕЛЕСАТ следва да отговори на постъпили жалби в срок до 14 дни от постъпването им.

ТЕЛЕСАТ следва да се произнесе по постъпила жалба в срок до 14 дни от датата на получаване на жалбата.

18.2. Споровете между ТЕЛЕСАТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията като в двумесечен срок от твърдяното неизпълнение на ТЕЛЕСАТ отправи писмена жалба до Комисията за регулиране на съобщенията.

Независимо от това потребителят може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред или да предприеме процедура по медиация съгласно Закона за медиацията за извънсъдебно решаване на спора.

По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

гр. Априлци
ул. “Нарцис” 1
Моб.: 0888/223222
telesatbg@mail.bg