През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица
21.02.2017
„Телесат” ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01
15.08.2019
Покажи всички

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“, реализиран от фирма Телесат ООД . В рамките на проекта се осигури оборудване за подмяна на кабелните разпределителни мрежи в населените места, с което се допринесе за оптимизиране на технологичния процес, чрез инвестиране на минимални усилия за поддръжка и ниски разходи за експлоатация и доведе до повишаване качеството на телекомуникационните услуги и предлагането им на атрактивна за региона цена. Освен това се подобри достъпа до пазара на труда на 16 безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост за период от 12 месеца – 15 специалисти телекомуникации и мрежи за данни и 1 експерт телекомуникации и мрежи за данни. След приключването на проекта са запазени 8 работни места, като им се осигури устойчива заетост и доходи.