15.08.2019

„Телесат” ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01

„Телесат”  ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд […]