Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“
10.01.2018
Покажи всички

„Телесат” ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01

„Телесат”  ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“,

 

ОБЯВЯВА, ЧЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ  ПЕРСОНАЛ

I.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • 1.Безработни лица на възраст до 29 г. вкл. със средно или висше образование – 3 лица;
 • 2.Безработни лица  на възраст  от 30   до  54 г.   вкл. – 4 лица.
 • 3.Безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г – 5 лица.

След проведено мотивационно обучение на заявилите интерес лица ще бъдат назначени на следните длъжности:

1. „Маркетинг мениджър/Директор маркетинг  – 1 (една) щатна бройка за  12 месеца.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст до 29 години;
 • образование – мин.“средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

2.„Организатор, работа с клиенти“ – 1 (една) щатна бройка за 12 месеца.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст до 29.години;
 • образование – „средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;.

3. „Специалист, доставки“ –  1 щатна бройка за 6 месеца.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст от 30 до 54 години;
 • образование – „средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

4. „Инкасатор плащания“–  2 щатни бройки за 12 месеца.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст над 54 години;
 • образование – „средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

5. „Завеждащ, административна служба“– 1 (една) щатна бройка за 6 месеца

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст над 54 години;
 • образование – мин.“средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален

6. „Пазач, невъоръжена охрана“– 2( две) щатни брой за 12 месеца.

 Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст над 54 години;

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален

7. „Оператор, център за телекомуникационни услуги“ -2 щатни бройки за 6 месеца

 Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст от 30 до 54 години;
 • образование – „средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

 8. „Домакин“ (Код 43213022 на НКПД 2011) – 1 (една) щатна бройка за 12 месеца

 Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст над 54 години;
 • образование – мин.“средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

 

9. „Технически сътрудник“  – 1 (една) щатна бройка за 12 месеца.

 Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • възраст до 29 години;
 • образование – мин.“средно“,

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие се подават на ел.поща: telesatbg@mail.bg или на място в офиса на „Телесат“ ООД гр. Априлци, ул. Нарцис 1, всеки работен ден от 9:00 ч до 17:30ч. до 23.8.2019 год.
Връзка ще бъде осъществена само с кандидатите, отговарящи на изискванията.

Изтеглете бланки на необходимите документи:
Автобиография
Мотивационно писмо